ohDigital, producció pròpia
ohDigital produeix i edita guies de temàtiques diverses: cultural (història, art, assaig), turística (turisme actiu, sol i platja, enologia). Totes elles amb finalitats divulgadores i de lleure.

 

ohDigital, producción propia
ohDigital produce i edita guías de temáticas diversas: cultural (historia, arte, ensayo), turística (turismo activo, sol y playa, enología). Todas ellas con finalidades divulgativas y de ocio.

 

ohDigital's productions
ohDigital produces and edits guides on various topics: cultural (history, art, test), tourism (active tourism, sun and beaches, oenology). All of them with informative and entertainment purposes.

 

Les productions de ohDigital
ohDigital produit et édite des guides sur divers sujets: culturel (histoire, art, essai), le tourisme (tourisme actif, le soleil et les plages, oenologiques). Chacun d'entre eux avec des fins d'information et de divertissement.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
q
 

Producció d'e-books exclusius
ohDigital ofereix la possibilitat de dissenyar i produir e-books exclusius, segons les necessitats i requisits del client, i les característiques del projecte. El servei inclou l'edició de textos, la producció de material gràfic i audiovisual, la maquetació en format Multi-Touch i la distribució de l'obra a través de les plataformes iBookstore d'iTunes, Google play i d'altres.

 

Producción de e-books exclusivos
ohDigital ofrece la posibilidad de diseñar y producir e-books exclusivos, según las necesidades y requisitos del cliente, y las características del proyecto. El servicio incluye la edición de textos, la producción de material gráfico y audiovisual, la maquetación en formato Multi-Touch y la distribución de la obra a través de las plataformas iBookstore de iTunes, Google play y otras.

 

Production of e-books exclusive ohDigital provides the ability to design and produce exclusive e- books, according to the needs and requirements of the customer and the project characteristics. The service includes text editing, production of graphic and audiovisual material, layout Multi -Touch format and distribution of works through the iBookstore iTunes, Google Play and other platforms.

 

Production de e-books exclusive ohDigital offre la possibilité de concevoir et de produire des livres électroniques exclusifs, selon les besoins et les exigences du client les caractéristiques du project. Les service comprend l'édition de texte, la production de matériel graphique et audiovisuel, mise en page Multi-Touch et la distribution des ouvres à travers les iTunes iBookstore, Google Play et d'autres plates-formes.

 
 
 
 
 
 
 
 
q
   
 
 
ohDigital iBooks: llegir, tocar i escoltar
Requirements: To view this book, you must have an iPad with iBooks 2 or later and iOS 5 or later, or an iPhone with iOS 8.4 or later, or a Mac with OS X 10.9 or later.
 
ohDigital © 2016 · 646 50 37 63 · info@ohdigital.cat